Data publikacji : 2023-04-18

Postulaty de lege ferenda w odniesieniu do krajowego procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w związku z projektem Dyrektywy IRR

Małgorzata GryberAbstrakt

W artykule omówiona została kwestia krajowych postulatów regulacyjnych, jakie zarysowały się wobec projektowanych rozwiązań unijnych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz  restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Artykuł zawiera odniesienie do konsekwencji implementacji do prawa krajowego projektowanych przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy postępowania naprawczego oraz restrukturyzacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, zmieniającej dyrektywy 2002/47/ WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 oraz rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 648/2012. Niniejsza dyrektywa wprowadza  ramy ostrożnościowe dla usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Zaprojektowane w IRRD rozwiązania spowodują po wejściu ich w życie, tj. w perspektywie kilku lat, konieczność zmiany prawa obowiązującego w Polsce, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym  oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Słowa kluczowe:

zarządzanie kryzysowe, resolution, upadłość, przymusowa restrukturyzacja, restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja

Kody JEL

K10, G22


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Gryber, M. (2023). Postulaty de lege ferenda w odniesieniu do krajowego procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w związku z projektem Dyrektywy IRR. Bezpieczny Bank, 90(1), 22–41. https://doi.org/10.26354/bb.2.1.90.2023

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP