Etyka publikacyjna

<<

STANDARDY ETYCZNE PUBLIKOWANIA I POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM W PRAKTYCE WYDAWNICZEJ W CZASOPIŚMIE „BEZPIECZNY BANK”

Wydawca, Redakcja, Komitet Redakcyjny i Rada Programowo-Naukowa „Bezpiecznego Banku” stosują standardy etyczne publikowania i politykę przeciwdziałania nadużyciom w praktyce wydawniczej, oparte na wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacji (The Committee on Publication Ethics, COPE) oraz na  pracownika naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce.

Obowiązki Rady Programowo-Naukowej, Komitetu Redakcyjnego i Redakcji

Wydawca, Rada Programowo-Naukowa, Komitet Redakcyjny i Redakcja dążą do doskonalenia czasopisma. Działają w poszanowaniu swobody słowa, dbając przy tym o uczciwość i niezależność od zewnętrznych wpływów na publikowane treści. Redaktorzy i Komitet Redakcyjny odpowiadają za poziom naukowy materiałów opublikowanych w czasopiśmie „Bezpieczny Bank”. Redaktorzy winni kierować się polityką czasopisma i stosować do wymogów dotyczących praw autorskich. Redaktorzy mogą konsultować się z innymi redaktorami i recenzentami w podejmowaniu decyzji o przyjęciu, odesłaniu do poprawy lub odrzuceniu artykułu.
Ocena nadesłanych do Redakcji artykułów dokonywana jest przez redaktorów w sposób uczciwy i bezstronny, pod kątem wartości merytorycznej, oryginalności i aktualności treści oraz zgodności z profilem czasopisma.
Powinnością redaktora jest zapewnienie obiektywnego i zgodnego z dobrymi praktykami procesu oceny artykułu. Wymagania wobec autorów oraz zasady recenzowania artykułów są jawne i umieszczone na stronie internetowej czasopisma.
Komitet Redakcyjny dąży do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego artykułów, a gdy jest to konieczne zamieszcza poprawki, wyjaśnienia lub przeprosiny, a także powinien niezwłocznie dokonywać sprostowań, gdy po upublicznieniu artykułu dostrzeżono w nim istotne błędy. Czasopismo stwarza możliwość dyskusji nad artykułem po jego opublikowaniu; może ona przyjąć formę artykułu dyskusyjnego, artykułu recenzyjnego, listu do redakcji itp.
W przypadku publikacji wyników badań dotyczących cech osobowych redaktorzy i recenzenci winni ocenić etyczny aspekt przeprowadzenia tych badań. Redakcja nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanym materiale nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, członkami Komitetu Redakcyjnego oraz Wydawcą. Recenzentom nie są ujawniane informacje o autorach, autorom nie są ujawniane informacje o recenzentach.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszenia zasad etycznych bądź dobrych praktyk przez autora, recenzenta, redaktora lub redaktorów Komitet Redakcyjny Bezpiecznego Banku lub jego Rada Programowo-Naukowa powinni podjąć odpowiednie działania naprawcze i dyscyplinarne.

Obowiązki Autorów

Opracowanie składane do czasopisma Bezpieczny Bank Badania, zawierające wyniki badań autora lub autorów, winno spełniać standardy uczciwości i odpowiedzialności, a same badania powinny być przeprowadzone z poszanowaniem przepisów prawa i zasad etyki naukowej.
Autorzy winni:
- prezentować wyniki swych badań w uczciwy i rzetelny sposób, nie dopuszczając się popełniania plagiatu, fałszowania lub fabrykowania wyników,
- dążyć do jasnego, zrozumiałego i jednoznacznego opisu stosowanych metod, aby ich wyniki mogły zostać zweryfikowane przez innych,
- zapewnić aby przesłane opracowanie było  oryginalne, nie powielało treści innych publikacji oraz  nie zostało opublikowane ani zgłoszone do publikacji nigdzie indziej.
W przypadku, gdy w opracowaniu wykorzystano prace innego autora lub autorów, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane.
Autor samodzielnie a autorzy zbiorowo ponoszą odpowiedzialność za przesłane do opublikowania opracowania.
Autorstwo opracowania powinno dokładnie odzwierciedlać wkład osoby lub poszczególnych osób w przygotowanie dzieła. Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w opracowanie koncepcji, struktury, przeprowadzenie analiz lub badań wreszcie interpretację wyników zamieszczonych w treści Pozostałe osoby, które przyczyniły się do powstania artykułu (np. uczestniczyły w niektórych etapach projektu badawczego, uczestniczyły w dyskusjach nad metodyką, oceną wyników lub ich interpretacją) winny być wskazane jako osoby współpracujące lub wspierające badania (np. w formie podziękowań – ang. acknowledgements).
Główny autor (lub autor do korespondencji) powinien zapewnić, że wszyscy współautorzy artykułu są wymienieni, a także, że wszyscy współautorzy zapoznali się  i zatwierdzili przesyłaną wersję opracowania  oraz zgodzili się na jego publikację. Ghostwriting (dotyczy przypadku, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, jednak nie wskazano tej osoby jako współautora ani nie wymieniono jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji), guest authorship lub honorary authorship (dotyczy przypadku, gdy wskazano kogoś jako autora lub współautora publikacji, lecz udział tej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) będą traktowane jako przejawy nierzetelności naukowej i uznawane za przekroczenie zasad etycznych.
Autorzy są zobowiązani informować o potencjalnym konflikcie interesów, który może wpływać na treść opracowania, wyniki badań lub ich interpretację albo ich odbiór przez czytelników.
Autorzy winni wskazać źródła finansowania badań, których wyniki prezentowane są w opracowaniu. W przypadku, gdy Autor dostrzeże znaczące błędy lub nieścisłości we własnym opracowaniu, które zostało opublikowane, jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić Redakcję lub Redaktora Naczelnego oraz współpracować  w celu wycofania artykułu albo usunięcia lub poprawienia błędu.

Obowiązki Recenzentów

Powinnością recenzentów jest m.in.:
- powstrzymanie się od sporządzenia recenzji opracowania, w przypadku gdy zachodzi konflikt interesów oraz poinformowanie o potencjalnym konflikcie Redaktora Naczelnego lub Redakcję,
- wycofanie się z procesu oceny artykułu jeśli uznają, że nie posiadają odpowiednich kompetencji naukowych bądź nie mogą sporządzić recenzji w proponowanym albo uzgodnionym terminie.
Dokonując oceny opracowania recenzenci winni zachować obiektywizm, rzetelność i skrupulatność oraz uczciwość,. Zadaniem recenzentów jest wsparcie Redakcji w podjęciu decyzji o publikacji, przekazaniu do poprawy lub odrzuceniu recenzowanego opracowania. Recenzja może pomóc autorowi w ulepszeniu artykułu. Uwagi i opinie zawarte w recenzji winny być rzeczowe i uzasadnione. Personalna krytyka Autora jest niepożądana.
Recenzenci winni zawiadomić Redakcję lub Redaktora Naczelnego o każdej okoliczności, która może być podstawą do nieprzyjęcia artykułu do publikacji. W szczególności zobowiązani są zgłosić podejrzenie popełnienia nadużycia, naruszenia praw autorskich lub złamania zasad etycznych. Recenzenci winni identyfikować opublikowane źródła, które nie zostały przytoczone przez Autorów oraz zgłosić Redakcji wszelkie istotne podobieństwa lub powielenia między recenzowanym opracowaniem a innymi znanymi im publikacjami.
Recenzenci nie mogą wykorzystywać dla własnych korzyści lub potrzeb koncepcji, danych, informacji, argumentów itp. albo interpretacji, z którymi zapoznali się podczas recenzji opracowania, chyba że uzyskają zgodę autora. Bez zgody Komitetu Redakcyjnego nie mogą ujawniać treści opracowania osobom trzecim i nie mogą go omawiać z innymi osobami przed opublikowaniem w czasopiśmie Bezpieczny Bank lub innym.
Recenzenci powinni zachować swoje opinie w poufności przynajmniej do momentu opublikowania recenzowanego opracowania.

Etyka publikacyjna do pobrania

 

-->
Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP