O czasopiśmie

„Bezpieczny Bank” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Czasopismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” można otrzymać 40 punktów.

Cel i zakres czasopisma

Misją czasopisma jest popularyzacja wiedzy z zakresu stabilności polskiego i zagranicznych systemów finansowych, a w szczególności rozwiązań regulacyjnych i ich konsekwencji, systemów gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i firm inwestycyjnych,  działalności innych podmiotów rynku finansowego oraz zachowań ich klientów, a przede wszystkim promowanie oryginalnych wyników badań o funkcjonowaniu systemów finansowych.

Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP