Prosimy o składanie artykułów wyłącznie poprzez tę stronę.
Aby to zrobić, proszę założyć konto w systemie.

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Artykuł nie było wcześniej publikowany ani nie został złożony do publikacji w innym wydawnictwie.
  • Tekst artykułu zapisany jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, z interlinią 1,5; tabele, wykresy i rysunki są ponumerowane, zatytułowane, posiadają określenie źródła oraz odwołanie w tekście.
  • W artykule zastosowano harwardzki system przypisów
  • Zapoznałem się z „Oświadczeniem autora Bezpiecznego Banku” i załączam podpisane oświadczenie.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Wymogi formalne:
1. Redakcja Bezpiecznego Banku (dalej BB) przyjmuje opracowania o charakterze naukowym dotyczące problematyki stabilności systemu finansowego, bezpieczeństwa sektora bankowego i banków a zwłaszcza zagadnień gwarantowania depozytów oraz uporządkowanej likwidacji (resolution).

2. Artykuł w postaci pliku w formacie MS Word należy złożyć poprzez stronę internetową https://ojs.bfg.pl/

3. W razie potrzeby autorzy mogą uzyskać dodatkowe informacje od sekretarza Redakcji mailowo: redakcja@bfg.pl.

4. Przesłanie opracowania do Redakcji BB do opublikowania oznacza, że:
• nie było wcześniej publikowane;
• nie jest złożone do publikacji w innym podmiocie;
• jeśli zostanie zaakceptowane, nie będzie opublikowane w innym miejscu w tej samej formie bez pisemnej zgody Redakcji.

5. Do opracowania należy dołączyć proponowany tytuł, abstract oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim ponadto kody klasyfikacji Journal of Economic Literature - tzw. JEL Codes, oraz bibliografię przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w systemie harvardzkim.

6. Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie zgody właściciela praw autorskich na powielanie wszelkich danych, tabel, schematów lub rysunków, do których istnieją odpowiednie prawa.

7. Opracowania przesłane do publikacji w BB są recenzowane według następującej procedury:
• Nadesłane artykuły są wstępnie recenzowane przez członka Komitetu Redakcyjnego lub Rady Programowej;
• Wstępne recenzje wyrażają opinię o zgodności merytorycznej opracowania z profilem BB oraz poziomie naukowym,
• Pozytywnie zaopiniowane opracowania podlegają kontroli za pomocą oprogramowania antyplagiatowego,
• Pozytywna ocena antyplagiatowa jest warunkiem skierowania artykułu do recenzji;
• Recenzje są sporządzane w systemie double blind (tzw. dwustronnej anonimowości) przez niezależnych recenzentów;
• W przypadku rozbieżnych konkluzji w recenzjach artykuł wysyłany jest do kolejnego recenzenta;
• Formularze z treściami recenzji, bez danych o recenzentach, przesyłane są autorom w celu przygotowania odpowiedzi lub wprowadzenia zmian do oryginalnej wersji artykułu w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych. W uzasadnionych warunkach termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych. Przekroczenie wyznaczonego terminu może być podstawą do wycofania opracowania z najbliższego numeru czasopisma,
• Poprawione wersje artykułów podlegają zatwierdzeniu przez Redaktora Naczelnego lub członka Komitetu Redakcyjnego.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania redakcyjnego nadsyłanych tekstów.

9. Wraz z przesłanym opracowaniem prosimy o podanie danych kontaktowych zawierających adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, tytuł zawodowy albo stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy oraz kod ORCID autora. Dodatkowo należy załączyć skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o niepublikowaniu składanego tekstu w innych wydawnictwach (także elektronicznych).

10. Redakcja promuje zasady rzetelności naukowej, traktując ghostwriting (w znaczeniu przypisywania sobie autorstwa utworu przygotowanego przez kogoś innego) i guest authorship lub honorary authorship (gdy udział osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wykazywany jako autor/współautor publikacji) jako przejawy nierzetelności naukowej. Wykryte przypadki nierzetelności będą odpowiednio demaskowane.

11. W celu przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting, guest authorship lub honorary authorship, Redakcja wymaga od autorów opracowań ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność za przekazane informacje ponosi osoba zgłaszająca tekst do publikacji.

Wymogi formalne i edytorskie:

A. Objętość i struktura opracowania

1. Objętość opracowania nie powinna przekraczać 20 standardowych stron maszynopisu, co oznacza ca 36 000 znaków bez spacji.
2. Opracowanie powinno składać się z czterech części:
• wstępu (powinien być w nim przedstawiony cel,teza lub hipoteza opracowania, zakres opracowania (w tym przedmiot i okres badań), wykorzystana metoda lub metody badawcze oraz informacja o strukturze artykułu),
• części zasadniczej (z wydzielonymi punktami w klasyfikacji dziesiętnej (1; 2; 2.1; 2.2 etc),
• zakończenia, podsumowania lub uwag końcowych,
• bibliografii załącznikowej.
3. W treści opracowań należy stosować harwardzki system przypisów dotyczących odwołań do literatury (nazwisko autora, rok wydania, numer strony (zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Przypisy_harwardzkie).
4. Opracowanie musi zawierać abstrakt (w języku polskim i angielskim), nie dłuższy niż 1000 znaków bez spacji. Abstrakt powinien zawierać wyraźnie sformułowany cel opracowania, syntetyczną informację o zastosowanej metodzie badań i źródłach oraz najważniejsze wyniki lub wnioski.

B. Wymogi techniczne

1. Tekst w programie MS Word, w formacie DOC lub RTF.
2. Liczba znaków: 1 800 na stronie, czyli 30 wierszy po 60 znaków każdy.
3. Czcionka: Times New Roman 12 pkt.
4. Odstęp między wierszami: 1,5 interlinii.
5. Wszystkie strony numerowane. Numeracja stron ciągła w obrębie całego opracowania (środek na dole).
6. Wszystkie tabele, wykresy i rysunki powinny być numerowane, zatytułowane, a także posiadać określenie źródła oraz odwołanie w tekście.
7. Wszystkie tabele, wykresy i rysunki powinny być przygotowane w wersji edytowalnej w programie MS Word lub MS Excel.
8. Przypisy polemiczne, dygresyjne itp. powinny być umieszczone na dole strony (numeracja ciągła w całym artykule).
9. Podając źródło danych należy wskazać konkretny dokument (dokumenty), stronę internetową lub bazę danych (niewystarczające jest wskazanie wyłącznie nazwy instytucji publikującej te dane).

C. Informacje dotyczące zasad opracowania bibliografii (złącznikowej)

1. Bibliografia (załacznikowa) powinna być ciągła, bez podziału na typy źródeł.
2. W przypadku wydawnictw zwartych, artykułów lub wydawnictw okolicznościowych bibliografia powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym.
3. W przypadku dokumentów normatywnych bibliografię należy sporządzić według rangi i daty publikacji - od najstarszej do najnowszej.
4. Bibliografia materiałów internetowych powinna zawierać domenę główną URL odnośnika oraz datę pobrania materiału.

Oświadczenie dla autorów

Wytyczne do pobrania

Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP