Proces recenzji

<<

Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do  publikacji Redakcja powołuje dwóch recenzentów.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (ang. double-blind review process), a recenzent podpisuje oświadczenie  o braku konfliktu interesów.
Recenzja ma formę pisemną według wzoru dostępnego na stronie internetowej czasopisma i udostępnionego recenzentowi, wraz z zanonimizowanym opracowaniem. Arkusz recenzji zawiera m.in.  kryteria oceny i miejsce na ich uzasadnienie.  Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu, odrzuceniu artykułu bądź o konieczności jego poprawy.

Formularz recenzji

-->
Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP