Data publikacji : 2022-02-04

Ocena zmian zachodzących w modelach ALM banków w Polsce po wybuchu pandemii COVID-19

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena zmian w modelach zarządzania strukturą bilansu w bankach w Polsce po wybuchu pandemii COVID-19. Główny nacisk położony został na zmiany profilu ryzyka stóp procentowych w sektorze bankowym, wynikające ze środowiska niskich stóp procentowych oraz innych przyczyn po wydarzeniach z początku roku 2020. Kluczowym elementem modeli, określanych jako modele Asset and Liability Management (ALM), jest zarządzanie wynikiem finansowym oraz ryzykiem w księdze bankowej (w tym ryzykiem płynności i stopy procentowej). Ostatnio materializacja ryzyka płynności na dużą skalę miała miejsce w czasie globalnego kryzysu finansowego. Od tego czasu normy regulacyjne i narzędzia je wdrażające zostały zweryfikowane, a także odpowiednio uzupełnione. Z kolei zmiany zachodzące po wybuchu pandemii spowodowały także wzrost ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Pogorszenie wyników finansowych, podobnie jak „zapomniane” niemal ryzyko okazały się równie dotkliwe w skutkach dla banków, jak ryzyko kredytowe, rynkowe czy operacyjne. W artykule dokonano oceny wpływu zmiany stóp procentowych po wybuchu pandemii Covid-19 na wyniki i strukturę bilansów w bankach w Polsce w ujęciu strategii dostosowawczych. 

Słowa kluczowe:

środowisko niskich stóp procentowych, ryzyko stopy procentowej, zarządzanie aktywami i pasywami

Kody JEL

E43, E58, G01, G21, G28


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Cichowicz, E., & Nowak, A. K. (2022). Ocena zmian zachodzących w modelach ALM banków w Polsce po wybuchu pandemii COVID-19. Bezpieczny Bank, 85(4), 79–100. https://doi.org/10.26354/bb.4.4.85.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP